Privacybeleid Macropus CVSO

CVSO Macropus is een financieel gezonde coöperatieve vennootschap, erkend als sociale onderneming. Doelstelling van de CVSO is het ondersteunen van inclusieve dienstverlening aan personen met een beperking en maatschappelijk kwetsbare groepen door middel van het verwerven en beheren van duurzaam vastgoed.

In deze privacyverklaring wil Macropus heldere en transparante informatie geven over welke gegevens er verzameld worden en hoe Macropus met deze gegevens omgaat.

1.  Toepassingsgebied

Deze verklaring is van toepassing binnen Macropus en heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van de (potentiële) aandeelhouders.

2.  Verantwoordelijken

De dagelijks bestuurder van Macropus is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens.

3.  Wetgeving en begripsomschrijvingen

Tot 25 mei 2018 heeft elke lidstaat van de Europese Unie een eigen privacywet, gebaseerd op de Europese richtlijn van 1995. Deze privacywet regelt het juridische kader voor de omgang met persoonsgegevens. Op 25 mei 2018 vervalt deze privacywetgeving en treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking, samen met de uitvoeringswet. De AVG vervangt de nationale privacywetgeving van alle Europese lidstaten en is een geheel van regels om de gegevens van Europese burgers beter te beschermen. Het zorgt voor een versterking en uitbreiding van de privacy rechten, met meer verantwoordelijkheden voor organisaties.

In dit document verstaan we onder volgende begrippen:

 • Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Gevoelige persoonsgegevens: gegevens over ras, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakvereniging, gezondheid, seksuele leven, verdenkingen, vervolgingen, strafrechtelijke of bestuurlijke veroordelingen;
 • Verwerking van persoonsgegevens: alles wat men met een persoonsgegeven doet, zoals vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander en vernietigen;
 • Derde: elke persoon die geen medewerker, aandeelhouder of klant is van CVSO Macropus
 • Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;

4.  Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden op een zorgvuldige wijze door Macropus verwerkt en uitsluitend voor volgende doeleinden gebruikt:

 1. om de aanmelding van de kandidaat-aandeelhouder te verwerken;
 2. om overeenkomsten met de aandeelhouder te sluiten;
 3. om de financiële administratie af te handelen;
 4. om de relatie met de aandeelhouder te onderhouden;
 5. voor statistische en communicatieve doeleinden.

5.  Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoon- en/of gsm-nummer, e-mailadres
 • Het rijksregisternummer en bankrekeningnummer indien je aandeelhouder bent
 • Foto- en beeldmateriaal
 • Alle andere gegevens opgelegd door de wet

Bovenstaande lijst is niet limitatief.

6.  Hoe verkrijgen wij de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren verkregen worden nl. via de telefoon, e-mail, post, contactformulier op de website, digitale databestanden of mondeling.

7.  Juridische grondslag van de verwerking?

Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:

 • de betrokkene zijn ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking heeft verleend;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Macropus onderworpen is;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Macropus of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

8.  Verstrekking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verstrekt aan de medewerkers van Macropus en door hen verwerkt in het kader van hun taakuitoefening en in overstemming met de in punt 4 vermelde doeleinden.

De persoonsgegevens die de betrokkene aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de in punt 4 beschreven doeleinden en/of indien dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift.

Als er geen noodzaak is, zoals genoemd in de vorige alinea, is de toestemming van de betrokkene vereist voor het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.

Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met andere partijen (verwerkers) moeten er afspraken gemaakt worden om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen, middels het afsluiten van een verwerkersovereenkomst.

9.  Het bewaren van persoonsgegevens

We bewaren de persoonsgegevens van de betrokkenen niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en/of voor de naleving van de wet- en regelgeving.

Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen.

10.  Beveiliging van de persoonsgegevens

We treffen alle nodige technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens, tegen verlies of aantasting van de gegevens, tegen ongeoorloofde kennisneming en tegen wijziging of verstrekking daarvan. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

11.  Uw rechten omtrent de verwerking van persoonsgegevens

Personen van wie we de gegevens verwerken, hebben de volgende rechten:

 • Recht op informatie: Elke betrokkene mag vragen welke gegevens van hem verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom Macropus die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden.
 • Recht op inzage: De betrokkene heeft het recht de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: Indien de betrokkene fouten in zijn gegevens vindt, mag hij vragen om dit aan te passen. De betrokkene kan ook aanvullingen toevoegen aan zijn gegevens.
 • Recht op beperking van de verwerking: De betrokkene heeft het recht om te vragen om minder gegevens te laten verwerken.
 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming gaf om persoonsgegevens te verwerken, heeft hij ook het recht om die persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: De betrokkene heeft het recht om zijn persoonsgegevens over te dragen.
 • Recht op bezwaar: Indien de betrokkene niet akkoord is met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van hem verwerkt worden, kan hij zich hiertegen verzetten.

Om gebruik te maken van uw rechten kan u een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via e-mail ingediend worden. Macropus heeft één maand de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen één maand zullen wij uw verzoek uitvoeren en hierover informeren, of zullen wij aangegeven waarom we geen gehoor geven aan uw verzoek.

In bepaalde en uitzonderlijke gevallen kunnen wij weigeren om gehoor te geven aan uw verzoek. Dit kan bijvoorbeeld wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is.

U kan ons op volgende manier contacteren:
Macropus CVSO
Kasterstraat 81
9230 Wetteren
info@kasterhuis.be

Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart, rijbewijs of ander identiteitsbewijs mee te sturen met u aanvraag. Indien u een kopie meestuurt van uw identiteitskaart raden we u sterk aan om daarbij de pasfoto en het rijksregisternummer onzichtbaar maken. De organisatie vernietigt deze na 6 maanden.

Kan of wil u geen kopie van uw identiteitsbewijs opsturen dan dient u een afspraak te maken om ter plekke uw identiteit te laten vaststellen.

12.  Klacht

U kan contact met ons opnemen als u een klacht hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken.

Gelieve uw klacht te richten aan:
Macropus CVSO
Kasterstraat 81
9230 Wetteren
info@kasterhuis.be

We zullen er alles aan doen om klachten op te lossen, maar als u niet tevreden bent met onze reactie, kan u een klacht indienen bij de nationale dienst voor gegevensbescherming in België, nl. de Gegevensbeschermingsautoriteit.
U kan de Gegevensbeschermingsautoriteit contacteren via volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

13.  Wijziging privacyverklaring

Macropus kan deze verklaring ten allen tijde aanpassen. Belangrijke wijzigingen maken we kenbaar via de website.

Disclaimer:
Dit document is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de privacywet en de AVG. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document.